TINTIN

Introducció

TINTIN (A Tool for INcremental INTegrity checking of Assertions in SQL Server) és una eina per generar, automàticament, el codi necessari per comprovar assercions SQL. El funcionament de l'eina és senzill. L'usuari sols ha d'introduir a TINTIN la informació per establir la connexió a la base de dades, i les assercions que hi vol mantenir. A partir d'aquí, només cal que invoqui el procediment safeCommit al final de cada transacció per assegurar que aquesta només s'executarà, si no es viola cap de les assercions definides, altrament, safeCommit comunica a l'usuari quines tuples violen quines les assercions.

Eina Tintin

Internament, el funcionament de TINTIN es basa en l'implementació d'un mètode per la comprovació incremental de restriccions d'integritat. Una comprovació de restriccions d'integritat s'anomena incremental si només comprova les restriccions per aquelles dades afectades per una inserció/esborrat de tuples, i només per aquelles restriccions que la inserció/esborrat pot violar. En tant com la quantitat de tuples inserides/esborrades acostuma a ser notablement inferior a la quantitat de tuples totals d'un sistema d'informació, els mètodes incrementals per la comprovació de restriccions asseguren uns temps d'execució notablement millors a les comprovacions no-incrementals.

A la pàgina http://www.essi.upc.edu/~xoriol/tintin/ es pot descarregar un primer prototip de l'eina, així com més informació sobre el seu funcionament.

Instal·lació

Ús

Quant a

Documentació

Contacte

Treball Futur

Suggeriments