ELASTIC: especificació i verificació de models per als processos de servitització de les TIC

Descripció 

Durant les últimes dècades, el món ha passat d'una Societat Industrial a una Societat de la Informació en un món globalitzat. De tota manera, encara que la informació encara juga una funció dominant en aquest moment, estem vivint una nova transformació: de la Societat de la Informació a la Societat dels Serveis. Com a conseqüència, i per tal de mantenir-se competitives, les companyies han d'adaptar els seus models de procés i negoci a aquesta nova realitat. No obstant això, i malgrat la importància econòmica del sector dels serveis i la seva progressiva "servitització", hi ha un buit significatiu en termes de la professionalització del sector.

L'objectiu principal del projecte ELASTIC és proposar una metodologia, lleugera i basada en models, per sistematitzar el procés de la servitització, un problema al qual s'enfronten organitzacions quan tracten amb un canvi en el seu enfocament de negoci, des d'una organització tradicional i orientada al producte a una organització moderna enfocada als serveis. S'espera que la solució podrà ser aplicable a qualsevol organització de serveis, però en aquest projecte ens centrarem principalment en servitització de les TIC.

Període:
gener, 2015 to desembre, 2017
Entitat 
Ministerio de Economía y Competitividad
Responsables 
Participants 
Alessandro Mosca
Guillem Rull