Gestió de projectes informàtics

Descripció 

L'objecte d'aquesta col·laboració és impartir un curs de formació a empleats del departament d'informàtica de Siemens Healthcare Diagnostics amb dos objectius principals:

  • Conèixer el cicle de vida de desenvolupament d'un sistema de software i els estàndards de documentació dels requisits d'aquest sistema.
  • Aplicar els coneixements teòrics adquirits anteriorment al cas concret del programa de gestió de laboratoris de l'empresa Siemens Healthcare Diagnostics.

El curs s'estructura en dos blocs clarament diferenciats i amb un enfocament docent diferent en tots dos casos:

  • Primer bloc (curs de 12 hores). Descripció del cicle de vida d'un projecte de desenvolupament de software necessari perquè aquest tingui èxit des de la seva concepció fins a la implantació i posterior evolució, i saber realitzar i documentar les diferents etapes que composen aquest cicle de vida mitjançant la notació UML.
  • Segon bloc (3 mesos). Aplicació dels coneixements teòrics al cas concret del programa de gestió de laboratoris de l'empresa Siemens Healthcare Diagnostics. Planificació de la gestió del projecte ajustada a la realitat tenint en compte les variables que intervenen en el marc de l'execució del projecte.
Període:
gener, 2015 to desembre, 2015
Entitat 
Siemens Healthcare Diagnostics
Responsables 
Participants 
Dolors Royo
David López